วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคดีทรัพยากรธรรมชาติ

+  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๓  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ - ฉบับที่ ๗ (คลิกที่นี่)
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๔/ว ๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านมาก ที่ มท ๐๒๐๗/ว ๙๘๑ ลง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ (คลิกที่นี่)
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๗๗๕ ลง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าควบคุมการสอบสวนคดีป่าไม้
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๗๗๐๒ ลง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าควบคุมการสอบสวนคดีป่าไม้
+  หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๔๐๔/ว ๕๒๙ ลง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เรื่อง การสอบสวนคดีอาญาทั่วไปในอำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๗/๙๑๙๕  ลง ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการสอบสวนเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐/ว ๙๔๓ ลง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการสอบสวนเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐/๙๒๐๗ ลง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการสอบสวนเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ
+  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๗/ว ๓๗๒๙ ลง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง การสอบสวนคดีอาญาทั่วไปในอำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (คลิกที่นี่)
+  หนังสือที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๕๙๙ ลง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรของชาติ (คลิกที่นี่)
+  คู่มือขั้นตอนวิธีปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่น ๆ (คลิกที่นี่)
+  กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ.๒๕๕๔ (คลิกที่นี่)

+  หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๑๑.๒๕/๕๐๑๔ ลง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญากรณีพิเศษบางประเภท (คลิกที่นี่)
+  หนังสือที่ ตช ๐๐๑๖/๕๐๓๑ ลง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง  การสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (คลิกที่นี่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 
  +  ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง การกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ (พ.ศ.๒๔๙๙)
  +  พ.ร.ฎ.กำหนคไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๓๐
  +  พ.ร.ฎ.กำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.๒๕๓๐

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗


พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๐๔

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  


พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ 


พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕


พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕