วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 121-122 /2557

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๑ / ๒๕๕๗
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ                  
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้            
          ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗              
          ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่างๆ ตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
                                   ด้านการเมือง
                                   (๑) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
                                         (ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
                                   (๒) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
                                         (อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
                                   (๓) นายนรนิติ เศรษฐบุตร
                                         (อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                   (๔) นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
                                         (อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
                                   (๕) นายสุจิต บุญบงการ
                                         (อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง)
                                   (๖) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
                                         (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , กรรมการเนติบัณฑิตยสภา)
                                   (๗) นายสุรพล นิติไกรพจน์
                                         (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                   ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
                                   (๑) นายวิษณุ เครืองาม
                                        (อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
                                   (๒) นายติน ปรัชญพฤทธิ์
                                         (ศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
                                   (๓) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
                                         (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
                                   (๔) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
                                         (เลขาธิการกคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
                                   (๕) นายมีชัย ฤชุพันธุ์
                                         (อดีตประธานวุมิสภา)
                                   (๖) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
                                         (อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
                                   (๗) นายสีมา สีมานันท์
                                         (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                   ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
                                   (๑) นายพรเพชร วิชิตชลชัย
                                         (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ผู้ตรวจการแผ่นดิน)
                                   (๒) นายประสพสุข บุญเดช
                                         (อดีตประธานวุฒิสภา , อดีตประธานศาลอุทธรณ์)
                                   (๓) นายวิเชียร ชุบไธสง
                                         (อุปนายกสภาทนายความ)
                                   (๔) พลตรี วิระ โรจนวาศ
                                         (ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)
                                   (๕) นายสมชัย วัฒนการุณ
                                         (อดีตอัยการ ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด)
                                   (๖) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
                                         (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)
                                   (๗) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
                                         (รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
                                   ด้านการปกครองท้องถิ่น
                                   (๑) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
                                         (อดีตผู้บัญชาการทหารบก)
                                   (๒) นายจาดุร อภิชาตบุตร
                                         (อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
                                   (๓) นายธวัชชัย ฟักอังกูร
                                         (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)
                                   (๔) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
                                         (คณะกรรมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                   (๕) นายวสันต์ วรรณวโรทร
                                         (อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
                                   (๖) นายสมพร ใข้บางยาง
                                         (อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
                                   (๗) นายศิวะ แสงมณี
                                         (อดีตอธิบดีกรมการปกครอง)
                                   ด้านการศึกษา
                                   (๑) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
                                         (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
                                   (๒) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
                                         (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
                                   (๓) คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
                                         (อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
                                   (๔) นายพรชัย มาตังคสมบัติ
                                         (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
                                   (๕) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
                                         (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
                                   (๖) นายสมชอบ ไชยเวช
                                         (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
                                   (๗) คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
                                         (ประธานกรรมการอุดมศึกษา , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                   ด้านเศรษฐกิจ
                                   (๑) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
                                         (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                   (๒) นายจีรเดช อู่สวัสดิ์
                                         (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
                                   (๓) นายโชคชัย อักษรนันท์
                                         (อดีตประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
                                   (๔) นายนพพร เทพสิทธา
                                         (ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
                                   (๕) นายปราโมทย์ วิทยาสุข
                                         (อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
                                   (๖) นายวิศาล บุปผเวส
                                         (อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
                                   (๗) นายอภิรดี ตันตราภรณ์
                                         (อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา)
                                    ด้านพลังงาน
                                   (๑) หม่อมราชวงศ์ ปรีติยาธร เทวกุล
                                         (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
                                   (๒) นายการุณ กิตติสถาพร
                                         (อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์)
                                   (๓) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
                                         (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
                                   (๔) นายบรรพต หงส์ทอง
                                         (อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
                                   (๕) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
                                         (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                   (๖) นายพละ สุขเวช
                                         (อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)
                                   (๗) นายวิเศษ จูภิบาล
                                         (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
                                    ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                    (๑) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
                                          (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                    (๒) นางกอบกุล รายะนาคร
                                          (อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
                                    (๓) นายเจตน์ ศิรธานนท์
                                          (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                    (๔) นางนิศากร โฆษิตรัตน์
                                          (อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
                                    (๕) นางเรณู เวชรัชต์พิมล
                                          (รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
                                    (๖) นายวิจารย์ สิมาฉายา
                                          (อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
                                    (๗) นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
                                          (เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ)
                                    ด้านสื่อสารมวลชน
                                    (๑) พลเอก นภดล อินทปัญญา
                                          (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                    (๒) นางจำนรรจ์ ศิริตัน
                                          (นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
                                    (๓) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                          (เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
                                    (๔) นางพิรงรอง รามสูต
                                          (อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
                                    (๕) นางวรรณี รัตนพล
                                          (นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประทศไทย (MAAT)
                                    (๖) นายสำเริง คำพะอุ
                                          (นักหนังสือพิมพ์อาวุโส)
                                    (๗) นายอรุณ งามดี
                                          (อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)
                                    ด้านสังคม
                                    (๑) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
                                         (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
                                    (๒) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
                                          (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์)
                                    (๓) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
                                          (อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน)
                                    (๔) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
                                          (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
                                    (๕) นายมงคล ณ สงขลา
                                          (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
                                    (๖) นายสมพล เกียรติ
                                          (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                    (๗) คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์
                                          (นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
                                    ด้านอื่นๆ
                                    (๑) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
                                          (อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)
                                    (๒) นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
                                          (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
                                    (๓) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
                                          (กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)
                                    (๔) หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
                                          (รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,ประธานมูลนิธิกรมสมเด็จฯ พระยาดำรงราชานุภาพ)
                                    (๕) นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
                                          (กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์)
                                    (๖) นายเศรษฐา ศิระฉายา
                                          (ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส , คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
                                    (๗) นายอณัส อมาตยกุล
                                          (กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
              ข้อ ๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงาน เลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่างๆ ตามข้อ ๒ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ สรรหา          
              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๒ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
           เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
           ข้อ ๒ แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา         เป็น     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ          เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๓. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร       เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๔. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย       เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๕. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง       เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๖. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว   เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๗. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล                 เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๘. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร             เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๙. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา              เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๑๐. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์   เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๑๑. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง        เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๑๒. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง  เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๑๓. นายมีชัย ฤชุพันธุ์                        เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๑๔. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์             เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                     ๑๕. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร              เป็น     เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
            ข้อ ๓ ให้สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
             ประกาศ       วันที่     ๑๑     กันยายน    พุทธศักราช ๒๕๕๗

                   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
              หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คำสั่ง คสช. ที่ 101 - 110 /2557

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗
เรื่อง การแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด
       ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
      ข้อ ๑ ให้แต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด ประกอบด้วย
           (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าชุดตรวจ
           (๒) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) รองหัวหน้าชุดตรวจ
           (๓) ปลัดจังหวัด รองหัวหน้าชุดตรวจ
           (๔) ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ชุดตรวจ
           (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ชุดตรวจ
           (๖) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชุดตรวจ
           (๗) ประชาสัมพันธ์จังหวัด ชุดตรวจ
           (๘) ประมงจังหวัด ชุดตรวจ
           (๙) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ชุดตรวจ
           (๑๐) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชุดตรวจ
           (๑๑) พาณิชย์จังหวัด ชุดตรวจ
           (๑๒) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ชุดตรวจ
           (๑๓) อุตสาหกรรมจังหวัด ชุดตรวจ
           (๑๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ชุดตรวจ
           (๑๕) จัดหางานจังหวัด ชุดตรวจและเลขานุการ
           (๑๖) แรงงานจังหวัด ชุดตรวจและผู้ช่วยเลขานุการ
      ข้อ ๒ ให้ชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
           (๑) ติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและ สถานประกอบการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กภายในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
           (๒) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในเขตจังหวัด
           (๓) รายงานผลการดำเนินงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
           (๔) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์มอบหมาย
     ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายในเขตจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานของชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดตามที่ได้รับการร้องขอ
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐๒/๒๕๕๗
เรื่อง  -

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗
เรื่อง  -

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
เรื่อง -

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง
       ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น
       เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินการในการพัฒนาศักยภาพและการแก้ปัญหาสินค้ามันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและยกระดับาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง” เรียกโดยย่อว่า “นบมส.” โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-
       ๑. องค์ประกอบ
        ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ
        ๑.๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
        ๑.๓ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
        ๑.๔ ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
        ๑.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
        ๑.๖ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
        ๑.๗ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
        ๑.๘ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
        ๑.๙ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
        ๑.๑๐ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรรมการ
        ๑.๑๑ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
        ๑.๑๒ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ
        ๑.๑๓ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ
        ๑.๑๔ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กรรมการ
        ๑.๑๕ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ
        ๑.๑๖ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ
        ๑.๑๗ อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการและเลขานุการ
        ๑.๑๘ รองอธิบดีกรมการค้าภายในที่กำกับดูแลกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        ๑.๑๙ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
      ๒. อำนาจหน้าที่
        ๒.๑ เสนอกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับสินค้ามันสำปะหลังต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลังสอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
        ๒.๒ อนุมัติแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง
        ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
        ๒.๔ พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการลานมัน โรงแป้ง และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อให้การบริหารจัดการมันสำปะหลังทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
        ๒.๕ ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการที่ได้รับอนุมัติ
        ๒.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการด้านการผลิต การตลาดและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมันสำปะหลัง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        ๒.๗ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
       สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกรมการค้าภายใน
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐๖/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
       ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น
      เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังในเรื่องการระบายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-
      ๑. องค์ประกอบ
        ๑.๑ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประธานอนุกรรมการ
        ๑.๒ ผู้แทนกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
        ๑.๓ ผู้แทนกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
        ๑.๔ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
        ๑.๕ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
        ๑.๖ ผู้แทนองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
        ๑.๗ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
        ๑.๘ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
      ๒. อำนาจหน้าที่
        ๒.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการระบายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการของรัฐ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของประเทศ
        ๒.๒ กำกับ ดูแล และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดังกล่าว รวมทั้งการระบายสต๊อกคงเหลือจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา
        ๒.๓ แต่งตั้งคณะทำงาน และที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
        ๒.๔ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
        ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) มอบหมาย
        ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ต่อไป
        สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกรมการค้าต่างประเทศ
        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐๗/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอาหาร
       ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น
       เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๓ ชนิด ได้แก่ กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น มีเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ขณะเดียวกันต้องดูแลคุ้มครองเกษตรกร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรม และสามารถเกื้อกูลกันอย่างเหมาะสม และให้เกิดการต่อเนื่องของมาตรการ ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจขนองผู้ประกอบการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการนโยบายอาหาร” โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-
       องค์ประกอบ
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ
             ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
             ๓. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
             ๔. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
             ๕. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
             ๖. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
             ๗. อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการและเลขานุการ
        อำนาจหน้าที่
             ๑. กำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๓ ชนิด ได้แก่ กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น
             ๒. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
             สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงพาณิชย์
             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
             สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
เรื่อง การตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้าม
        เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ให้บริการด้านสื่อมวลชนทุกชนิดนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จอันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
        ปรากฏว่า หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ สุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๕๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตีพิมพ์ข้อความหลายเรื่อง ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ในชั้นนี้เห็นสมควรตักเตือนผู้เขียนบทความ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว หากฝ่าฝืนอีกจะดำเนินการตามกฎอัยการศึก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายด้วย
        อนึ่ง ให้องค์กรวิชาชีพที่ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้นที่เป็นสมาชิกดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพกับบุคคลเหล่านั้น แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบโดยเร็ว
        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๙/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
        ตามที่ ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) นั้น
        เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังต่อไปนี้
        ๑. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กรรมการ
        ๒. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กรรมการ
        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๗
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
       เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้าง พื้นฐานการคมนาคมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชน สมควรมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นใน เรื่องดังกล่าว รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
       ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมประกอบด้วย
             (๑) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
             (๒) รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ
             (๓) รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ
             (๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
             (๕) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
             (๖) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
             (๗) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
             (๘) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
             (๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
             (๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
             (๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
             (๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการ
             (๑๓) นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กรรมการ
             (๑๔) นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย กรรมการ
             (๑๕) นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรรมการ
             (๑๖) นายนพพร เทพสิทธา กรรมการ
             (๑๗) นายไพบูลย์ นลินทรากูร กรรมการ
             (๑๘) นายมาโนช โลหเตปานนท์ กรรมการ
             (๑๙) นายวิโรจน์ รุโจปการ กรรมการ
             (๒๐) นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ
             (๒๑) นายสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ
             (๒๒) นายอนนต์ ศิริแสงทักษิณ กรรมการ
             (๒๓) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร กรรมการและเลขานุการ
        ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
              (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ
              (๒) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศสำหรับการ ขนส่งทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ระบบการขนส่งทั้งในระบบถนน ระบบราง ระบบคมนาคมทางน้ำ และระบบคมนาคมทางอากาศมีความเชื่อมโยงและไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนการ จัดการพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศในระดับภูมิภาค
              (๓) เสนอแนะแนวทางการลงทุนและการจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังของรัฐ
              (๔) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการคมนาคมที่มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
              (๕) เชิญเจ้าหน้าที่หรือบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลหรือขอ เอกสารจากหน่วยงานดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
              (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
              (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

               พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
         หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 111 - 120 /2557

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 111/2557
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
         โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่้นและชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
         ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
         "มาตรา ๗  ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณและอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. กำหนด
          การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น"
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 112/2557
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒
           โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า คณะกรรมการในข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            “คณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลหรือข่าวสารการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
           ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒
            ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
             “ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการ
            ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นกรรมการและเลขานุการและให้แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวนสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
            ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            “ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
             (๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
             (๒) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
             (๓) พิจารณากรณีที่มีการกล่าวหาร้องเรียน หรือข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งข่าวเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นซึ่งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
             (๔) เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนมาชี้แจง ส่งข้อมูลหรือเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา และอาจร้องขอให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ
             (๕) ส่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนติดตามการดำเนินการดังกล่าว
             (๖) ติดตาม กวดขัน และสอดส่องดูแล การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
             (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 113/2557
เรื่อง  การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร กรณีสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว
           โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผู้มีเงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากพิเศษและจากเงินรางวัลสลากพิเศษ แบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มีการกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระและเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสลากพิเศษหรือเป็นผู้ถูกรางวัลสลากพิเศษในกรณีดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้มีเงินได้ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑.๐ ของเงินรางวัล โดยไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
           ข้อ ๒ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้มีเงินได้ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑.๐ ของเงินได้โดยไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
           ข้อ ๓ ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖
           ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 114/2557
เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการตำรวจแห่งชาติ
         โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โดยให้มีระบบการบริหารงานบุคคล เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
          ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          "มาตรา ๘  ข้าราชการตำรวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
           ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กำหนดประเภทตำแหน่ง วิธีการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การบรรจุ การแต่งตั้ง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การโยกย้ายระหว่างข้าราชการตำรวจประเภทมียศและข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ รวมทั้งการปรับยศและเงินเดือน เมื่อมีการโยกย้ายดังกล่าวตลอดจนการอื่นตามที่จำเป็น
           การกำหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่ง การรับและการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศสำหรับตำแหน่งแต่ละประเภทให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามลักษณะของประเภทตำแหน่ง แล้วแต่กรณี
          พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการตำรวจที่มียศอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 115/2557
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้วิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
           "มาตรา ๒๑/๑  สำหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกัน ควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้ชี้ขาด
            การรอคำสั่งชี้ขาด ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน"
          ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            "ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาแล้วหลบหนีไป"
          ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๔๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
            "มาตรา ๑๔๕/๑  สำหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจในกรณีที่มีคำสั่งไม่ฟ้องและคำสั่งนั้นไม่ใช่คำสั่งของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้มิได้ตัดอำนาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๓
             ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในจังหวัดอื่น แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอย่างอื่นอันจำเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน
             บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้นำมาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม"
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๕๗
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
        โดยที่เป็นการสมควรการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
        ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
             “มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้
              ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้ที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วพบว่าการดำเนินการตรวจสอบต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สินนั้นก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สิน หากคณะกรรมการเห็นสมควรจะสั่งให้คืนทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบให้แก่เจ้าของทรัพย์สินก็ได้
              หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สิน หรือการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๗
เรื่อง  -

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๘/๒๕๕๗
เรื่อง  -

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑๙/๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
        อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๑๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกระเบียบเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
        ข้อ ๑. ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๑๐ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต้องให้นิติบุคคลซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันเป็นผู้เสนอชื่อ จึงเห็นควรกำหนดว่ากรณีนิติบุคคลที่เป็นพรรคการเมืองประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้เสนอชื่อ
        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗
เรื่อง  ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
          ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๗ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อรัฐอย่างสูงสุด จึงมีประกาศดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
          ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
                               (๑) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                                          ประธานกรรมการ
                                     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                               (๒) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง                                   รองประธานกรรมการ
                                     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                               (๓) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ                                                         กรรมการ
                                     รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                               (๔) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                          กรรมการ
                               (๕) ปลัดกระทรวงการคลัง                                                              กรรมการ
                               (๖) ปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                              กรรมการ
                               (๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                           กรรมการ
                               (๘) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                        กรรมการ
                               (๙) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                               กรรมการ
                             (๑๐) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    กรรมการ
                             (๑๑) ปลัดกระทรวงแรงงาน                                                               กรรมการ
                             (๑๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                           กรรมการ
                             (๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ                                กรรมการ
                                     และสังคมแห่งชาติ
                             (๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ                                                    กรรมการ
                             (๑๕) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                                   กรรมการ
                             (๑๖) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์                                   กรรมการ
                                     และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                             (๑๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย                                      กรรมการ
                             (๑๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                  กรรมการ
                             (๑๙) ประธานสมาคมธนาคารไทย                                                      กรรมการ
                             (๒๐) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                     กรรมการ
                             (๒๑) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ                                                  กรรมการ
                             (๒๒) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง                     กรรมการและ
                                      และขนาดย่อม                                                                  เลขานุการ
            ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
                       (๑) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
                       (๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
             ข้อ ๔ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนด
             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

              ประกาศ       วันที่         สิงหาคม    พุทธศักราช ๒๕๕๗
                พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
           หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ